Aktualności: Termin TWNA XXIV: 31.05-01.06.2024.!

  • 30 Maja 2024, 20:57:01

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji

Autor Wątek: Statut TPZN w formie zmienionej 14.04.2021 r.  (Przeczytany 11301 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

rara_avis

  • Członkowie TPZN
  • Gaduła
  • *
  • Wiadomości: 1 239
  • Zbierajmy monety, tak wiele piekna w sobie kryją
    • Biuletyn Informacyjny TPZN
Statut TPZN w formie zmienionej 14.04.2021 r.
« dnia: 29 Kwietnia 2011, 22:22:55 »
STATUT TOWARZYSTWA PRZECIWNIKÓW ZŁOMU NUMIZMATYCZNEGO Im. T. Kałkowskiego (TPZN)

Art. 1) ust. 1 Towarzystwo Przeciwników Złomu Numizmatycznego Im. T. Kałkowskiego (zwane dalej w skrócie TPZN, lub Towarzystwem) jest demokratycznym zrzeszeniem, z siedzibą w Internecie, respektującym wyłącznie Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz własne postanowienia statutowe.
Ust. 2 Rejestracja Towarzystwa w znaczeniu prawa powszechnie obowiązującego może się odbyć wyłącznie po zgłoszeniu zgodnych wniosków Prezesa i przynajmniej jednego z Triumwirów i uzyskania większości 2/3 głosów członków TPZN.
Ust. 3 Rejestracja w którymkolwiek z państw świata nie ograniczy praw obywateli polskich, ani obywateli innych krajów do członkostwa w TPZN i korzystania z Forum Towarzystwa, które pozostaje podstawową platformą komunikacji członków i użytkowników.
 
Art. 2) Członkostwo TPZN jest dobrowolne, bezpłatne i dostępne dla wszystkich numizmatyków, kandydatów na numizmatyków oraz osób zainteresowanych zbieraniem monet i innych środków płatniczych, w charakterze hobby, spełniających kryteria podane w Art. 7, bez względu na ich wiek, płeć, kolor skóry, obywatelstwo, wyznanie, stan cywilny i majątkowy, wykształcenie, zawód i staż pracy.

Art.  3) Do zasadniczych pryncypiów ideowych TPZN należą:
a) Zwalczanie za pomocą wszystkich legalnych środków przejawów wyzysku kolekcjonerów monet i innych środków płatniczych przez organizacje państwowe, jednostki gospodarcze i osoby prywatne. W pierwszej linii obejmuje to niepopieranie w żaden sposób polityki emisyjnej mennic światowych dążących do wyzysku zbieraczy za pomocą ekscesywnych tzw. "emisji kolekcjonerskich",  jak również pozorowanych emisji obiegowych.
b)  Permanentne poszerzanie wiedzy na temat monet i innych środków płatniczych pozostających w zgodzie z istotą zjawiska, jakim powinna być obsługa rynku pieniężnego w danym państwie lub na danym obszarze - a także solidarne dzielenie się zdobytą wiedzą z bliźnimi.
Metody praktycznego wcielania w życie i propagowania powyższych pryncypiów pozostają kwestią sumienia każdego członka TPZN. Towarzystwo może formułować w tym zakresie określone ogólne wytyczne, tym niemniej nie prowadzi wobec swoich członków jakichkolwiek form kontroli czy represji.

Art. 4) Wymiana poglądów w obrębie TPZN odbywać się będzie zasadniczo publicznie na wybranym w tym celu i podanym do wiadomości członków forum internetowym (nazywanego dalej "forum") - a w uzasadnionych przypadkach na drodze korespondencji e-Mail. Każdy członek TPZN zobowiązany jest podać do wiadomości władz TPZN swój ważny adres e-Mail.
 
Art. 5) Naczelną władzą wykonawczą TPZN jest Triumwirat złożony z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Triumwiratu - wybieranych na okres jednego roku przez ogół członków Towarzystwa. Kadencja Triumwiratu kończy się w momencie ogłoszenia wyników kolejnych prawomocnych wyborów. Ponowny wybór na stanowiska w Triumwiracie jest dopuszczalny. Triumwirat podejmuje wszelkie decyzje związane z bieżącą działalnością TPZN, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Art. 6 niniejszego Statutu. Decyzje Triumwiratu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie uznania tego za celowe, Triumwirat może dopuścić do regularnego udziału w swoich obradach innych członków TPZN o głosach doradczych, tworząc wspólnie z nimi „Radę Oficerów”. Nominacja członków Rady wygasa zasadniczo w momencie zakończenia kadencji Triumwiratu; Triumwirat może też powołanych przez siebie członków Rady odwołać.
W wypadku rezygnacji albo odwołania z urzędu członka aktualnego Triumwiratu powinien zostać niezwłocznie wybrany na okres do końca bieżącej kadencji jego zastępca. Przed przeprowadzeniem takich wyborów pozostali w Triumwiracie członkowie mogą zmienić rozdział zajmowanych stanowisk - w szczególności Wiceprezes uprawniony jest do przejecia stanowiska Prezesa, o ile ten opuściłby Triumwirat. Osobą kierującą pracą Triumwiratu jest Prezes; pod jego nieobecność - Wiceprezes albo w dalszej kolejności Sekretarz Triumwiratu. Jeżeli Towarzystwo utraciłoby z jakichkolwiek przyczyn wszystkich członków Triumwiratu na raz, najstarszy stażem członkowskim (osoba o najniższym numerze legitymacji TPZN) podejmie kroki w celu wyboru ich zastępców i do momentu, kiedy wybór ten nastąpi, przejmie obowiązki Prezesa TPZN.

Art. 6)   
a) W podejmowaniu decyzji dotyczących:
- uchwalenia Statutu TPZN, czy wprowadzenia w nim zmian,
- pozbawienia członkowstwa TPZN,
- wyborów do Triumwiratu kolejnej kadencji, odwołania członka aktualnego Triumwiratu lub wyboru członka Triumwiratu na stanowisko zwolnione w trakcie kadencji z jakichkolwiek przyczyn -
konieczne jest przeprowadzenie powszechnego głosowania członków TPZN. Głosowania tego rodzaju mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie. Także decyzje dotyczące nie wymienionych powyżej istotnych ważnych aspektów działalności TPZN mogą zostać poddane pod powszechne głosowanie członkowskie - o ile zostanie złożony taki wniosek. Wyniki głosowania członkowskiego są w kazdej sytuacji wiążące dla Triumwiratu.
b) Do stawiania wniosków poddawanych pod głosowanie zgodnie z powyższym punktem uprawnieni są:
- Triumwirat TPZN albo jego pojedynczy członkowie,
- dowolna grupa członków TPZN spoza grona Triumwiratu licząca co najmniej trzy osoby.
Do udziału w głosowaniu członkowskim uprawnieni są wszyscy członkowie TPZN zarejestrowani do momentu rozpoczęcia głosowania.
c) Za wyjątkiem regularnych wyborów do Triumwiratu głosowanie członkowskie TPZN odbywa się przez jednoznaczne zabranie głosu ZA lub PRZECIW (względnie TAK lub NIE) przez uprawnionego do tego członka. Dlatego wnioski poddawane pod głosowanie muszą zostać sformułowane w sposób umożliwiający tego typu jednoznaczne zabranie głosu. Głosowanie odbywa się zasadniczo w sposób jawny na forum. Możliwe jest także przeprowadzenie tajnego głosowania, o ile wnioskodawca sobie tego zażyczy oraz istnieją po temu wystarczające możliwości techniczne. Prezes TPZN (lub osoba go zastępująca) wyznacza punkt czasowy rozpoczęcia głosowania oraz czas jego trwania - przynajmniej 24 godziny. Wniosek uważa się za przyjęty lub oddalony, jeżeli w wyznaczonym czasie głosowania co najmniej 50% uprawnionych oddało ważne głosy - decyzja podejmowana jest zwykłą większością głosów; w razie równowagi głosów ZA i PRZECIW głos Prezesa lub osoby prowadzącej głosowanie jest decydujący. Jeżeli w wyznaczonym czasie głosowania procent biorących w nim udział okazałby się niewystarczający, prowadzący głosowanie przedłuży jego czas głosowania o dalsze 24 godziny. Jeżeli również po upływie przedłużonego czasu głosowania procent biorących w nim udział pozostał nadal niewystarczający, wniosek przegłosowywany w głosowaniu jawnym uzna się za przyjęty, o ile zdobył większość oddanych głosów, w tym poparcie Triumwiratu TPZN - bez względu na ilość członków biorących udział w głosowaniu - w przeciwnym razie wniosek uzna się za oddalony. Przez poparcie Triumwiratu TPZN rozumie się oddanie, przez co najmniej 2 członków Triumwiratu (albo przez wszystkich stojących do dyspozycji członków - o ile Triumwirat w trakcie głosowania nie egzystowałby już w swoim pełnym składzie) głosów popierających wniosek. Wnioski przegłosowywane w głosowaniu tajnym, o ile również po upływie przedłużonego czasu głosowania nie uzyskają głosów co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, zostaną uznane za oddalone.
d) Regularne wybory do Triumwiratu TPZN odbywane w miarę możliwości w dniu 1. kwietnia każdego roku (a także nadzwyczajne wybory odbywane w wypadku, jeśli Towarzystwo utraciłoby wszystkich członków Triumwiratu na raz) zostaną przeprowadzone wg. procedury ustalonej przez Triumwirat TPZN, albo przez osobę pełniącą obowiązki Prezesa TPZN; o ile to możliwe - procedury tajnej. Przy ustalaniu procedury wyborczej należy koniecznie uwzględnić następujące punkty:
- nad przeprowadzeniem wyborów czuwa Prezes TPZN, albo osoba przez niego wydelegowana, albo osoba czasowo pełniąca jego obowiązki. Wybory przeprowadzone zostaną na forum,
- wybory poprzedzone zostaną, co najmniej 5-dniową fazą, w której każdy zarejestrowany członek TPZN będzie miał prawo zgłosić dowolną ilość kandydatów do Triumwiratu (w tym także kandydaturę swojej osoby); kandydaci muszą być zarejestrowanymi członkami TPZN,
- głosy w wyborach będzie można oddawać tylko na tych spośród zgłoszonych kandydatów, którzy co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem wyborów potwierdzą publicznie na forum chęć kandydowania na przynajmniej jedno stanowisko w przyszłym Triumwiracie; potwierdzenie kandydatury bez komentarzy traktowane będzie, jako zgoda na objecie dowolnego stanowiska,
- wybory zaczynają się 1 kwietnia (albo dnia na nie wyznaczonego) od godziny 0:00 czasu forum i trwają maksymalnie 7 dni. W trakcie wyborów uprawnieni do głosowania, tj. członkowie TPZN zarejestrowani najpóźniej do momentu rozpoczęcia pierwszej tury wyborów oddadzą głosy na trzech i tylko trzech spośród ostatecznej listy kandydatów, przyznając im odpowiednio jeden, dwa i trzy punkty; oddanie głosu o wartości trzech punktów oznacza w tym kontekście wytypowanie przyszłego Prezesa, głosu o wartości jednego punktu - przyszłego Sekretarza Triumwiratu,
- wybory zostaną uznane za prawomocne po 7 dniach bez względu na ilość oddanych głosów, lub wcześniej - na koniec dnia, w którym zostanie osiągnięty pułap co najmniej 50% liczby wszystkich aktywnych członków TPZN; za członków aktywnych uznaje się takich, którzy w roku poprzedzającym głosowanie, w okresie od 15. kwietnia, godz. 0.00 do 31. marca, godz. 23.00 choć raz zalogowali się na Forum TPZN. Liczbę członków aktywnych ustala się każdorazowo przed wyborami,
- trzej kandydaci uzyskujący arytmetycznie najwyższe wyniki punktowe w wyborach wejdą w skład nowego Triumwiratu, obejmując stosownie do ilości uzyskanych punktów stanowiska Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Triumwiratu. Korektura czysto arytmetycznych wyników wyborów możliwa będzie w sytuacji, gdyby nie pokryły się one z uprzednio wyrażonymi oświadczeniami odnośnie zamiaru objęcia przez wybranych kandydatów stanowisk w przyszłym Triumwiracie. Spośród kandydatów uzyskujących w wyborach identyczną ilość punktów pierwszeństwo otrzymają ci z dłuższym stażem członkowskim TPZN,
- prowadzący wybory podsumuje ich wyniki po zakończeniu prawomocnej tury i proklamuje Triumwirat w nowym składzie.
e) Zmiany w statucie mogą zostać wprowadzone poprzez aklamację.  Zmianę taką uważa się za ważną pod warunkiem ogłoszenia jej na forum przez prezesa TPZN lub osobę przez niego upoważnioną, w dziale "Sprawy organizacyjne". Jeżeli nikt spośród członków TPZN-u nie wyrazi w wątku sprzeciwu w ciągu siedmiu dni, wobec danego wniosku (bądź też wobec takiej akurat formy głosowania), to wniosek uważa się za "przyjęty przez aklamację"

Art. 7) Członkowstwo TPZN nabywane jest na podstawie pisemnej deklaracji złożonej publicznie na forum - albo też deklaracji złożonej prywatnie na ręce Prezesa, czy też innego członka Triumwiratu. Kandydat na członka powinien być zarejestrowanym i czynnym użytkownikiem forum TPZN, autorem przynajmniej 25 wiadomości, którego kandydaturę poparł cały Triumwirat. W przypadku niedostępności któregoś z członków Triumwiratu o poparciu decyduje zwykła większość. Po pozytywnym głosowaniu Prezes lub członek Triumwiratu, na ręce którego wpłynęła deklaracja członkowska, zobowiązany jest podać ten fakt niezwłocznie do wiadomości publicznej na forum. Złożenie deklaracji członkowskiej rozumiane będzie jako potwierdzenie, że składający ją przyszły członek TPZN zrozumiał i zamierza respektować pryncypia Towarzystwa. Zarejestrowanie (przyjęcie do organizacji) następuje przez symboliczne przyznanie nowemu członkowi legitymacji TPZN o numerze bieżącym stosownym do kolejności zgłoszeń. Graficzny plik legitymacji, wg. projektu zatwierdzonego przez Triumwirat TPZN przesłany zostanie nowemu członkowi na jego adres e-Mail. Na podstawie pisemnej deklaracji, złożonej publicznie w dowolnej chwili, zarejestrowany członek TPZN może wystąpić z Towarzystwa bez podania przyczyn. Po złożeniu tego typu deklaracji, były członek TPZN zobowiązany jest symbolicznie zwrócić legitymację członkowską (przez zniszczenie wszystkich posiadanych kopii jej graficznego pliku). Legitymacja byłego członka ulega przepadkowi i jej numer nie będzie nikomu przydzielony ponownie (nawet w przypadku ponownego przystąpienia jej byłego właściciela do Towarzystwa).Jeżeli zarejestrowany członek w umyślny i jaskrawy sposób uchybia pryncypiom TPZN, działa na szkodę Towarzystwa, albo przez co najmniej 3 miesiące nie można się z nim skontaktować i istnieje podstawa do przyjęcia, że stracił zainteresowanie aktywnością w obrębie TPZN, może on zostać pozbawiony członkowstwa TPZN na drodze powszechnego głosowania członkowskiego zgodnie z Art. 6 niniejszego Statutu. Członek TPZN, który wystąpił z Towarzystwa więcej niż jeden raz, albo został członkowstwa TPZN pozbawiony, traci dożywotnio prawo przystąpienia do Towarzystwa. Zarejestrowany członek TPZN ma prawo posługiwać się tytułem: "Członek TPZN", albo "TPZN Nr.... (numer legitymacji TPZN)" ; wybrani członkowie Triumwiratu tytułami: "Prezes / Wiceprezes / Sekretarz Triumwiratu TPZN" (w trakcie pełnienia ich urzędów), albo: "Prezes / Wiceprezes / Sekretarz Triumwiratu TPZN w stanie spoczynku" (po zakończeniu sprawowania ich urzędów). Prawo do posługiwania się powyższymi tytułami zanika w momencie utraty członkowstwa TPZN z dowolnych przyczyn.

Art. 8 ) Statut niniejszy wchodzi w życie w momencie ogłoszenia jego uchwalenia. Poprzednie wersje Statutu TPZN tracą w tym momencie automatycznie swoją ważność.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2021, 09:09:37 wysłana przez qcho »
Tylko monety, nie błyskotki. Tylko POLSKA i ziemie z nią związane.

Prezes TPZN w stanie spoczynku
TPZN 044
WBCC 516Ten wątek jest zamknięty. Skontaktuj się z administratorem w celu odblokowania.
 

R E K L A M A
aukcja monet